AP-12309
2,000,000,000đ
71 m2
Đông Nam
AP-12304
Thỏa thuận
117 m2
Đông Nam
AP-12303
5,520,000,000đ
184 m2
Đông
AP-12302
1,600,000,000đ
100 m2
không Xác Định
ap-12271
Thỏa thuận
67 m2
Tây Bắc
ap-12300
2,800,000,000đ
74 m2
không Xác Định
AP-12295
1,762,250,000đ
132 m2
Tây Bắc
AP-12291
1,440,000,000đ
120 m2
Tây Bắc
AP-12289
2,250,000,000đ
205 m2
Đông Bắc
AP-12288
Thỏa thuận
200 m2
Tây Bắc
AP-12287
Thỏa thuận
304 m2
Đông Bắc
ap-12282
Thỏa thuận
60 m2
Bắc
AP-12281
Thỏa thuận
175 m2
Tây Bắc
AP-12278
Thỏa thuận
160 m2
Đông
ap-12207
Thỏa thuận
120 m2
Tây Bắc
AP-12276
Thỏa thuận
108 m2
Tây Bắc
AP-12275
650,000,000đ
65 m2
Đông Bắc