ap-12155
25,000,000,000đ
18,000 m2
không Xác Định
ap-10768
Thỏa thuận
1,000 m2
không Xác Định
AP-10272
16,000,000,000đ
8,800 m2
không Xác Định
AP-10258
Thỏa thuận
27,000 m2
không Xác Định
ap-10253
14,400,000,000đ
8,000 m2
không Xác Định
ap-10172
25,000,000,000đ
27,000 m2
không Xác Định
AP-10010
27,500,000,000đ
25,000 m2
không Xác Định
AP-9959
Thỏa thuận
3,000 m2
không Xác Định
ap-9955
5,000,000,000đ
4,300 m2
không Xác Định
ap-9898
2,500,000,000đ
8,000 m2
không Xác Định
ap-9836
Thỏa thuận
400 m2
không Xác Định
ap-9805
Thỏa thuận
20,000 m2
không Xác Định
ap-7462
Thỏa thuận
30,000 m2
không Xác Định
ap-7388
10,000,000,000đ
10,000 m2
không Xác Định
ap-7208
7,200,000,000đ
30,000 m2
không Xác Định
AP-6753
24,000,000,000đ
20,000 m2
không Xác Định
AP-5500
Thỏa thuận
2,700 m2
không Xác Định