Chia sẻ tin đăng :

Hải Phòng: Ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

UBND thành phố đã có Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 11/5/2022 ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/6/2022, thay thế các Quyết định: số 2680/2014/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 ban hành quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng; số 03/2019/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng ban hành kèm theo Quyết định số 2680/2014/QĐ-UBND ngày 03/12/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Quy định này có 6 Chương, 33 Điều, ngoài các quy định chung có tính nguyên tắc, tổ chức thực hiện, các quy định khác bao gồm: (1) Bồi thường về đất; (2) Bồi thường tài sản; (3) Chính sách hỗ trợ; (4) Tái định cư.

 

Nguồn thanhphohaiphong.gov.vn

UBND thành phố Hải Phòng đã có Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND về việc điều chỉnh cục bộ giá đất tại một số vị trí tuyến đường trong bảng giá các loại [...]
UBND thành phố Hải Phòng đã có Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND về việc điều chỉnh cục bộ giá đất tại một số vị trí tuyến đường trong bảng giá các loại [...]